website achtergrond

Disclaimer

Disclaimer van de website www.prentki.nl van Prentki Software Development B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62708333

Artikel 1 Inhoud
1.1 De door Prentki Software Development B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief.
1.2 Prentki Software Development B.V. waarborgt niet dat haar website ononderbroken of vrij van fouten is. Prentki Software Development B.V. behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de toegang ertoe in te trekken. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Prentki Software Development B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
1.3 Prentki Software Development B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
1.4 De informatie op de website is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Artikel 2 Aansprakelijkheid
2.1 Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prentki Software Development B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Prentki Software Development B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop/daarvoor verstrekte informatie.
2.2 Bepaalde links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Prentki Software Development B.V., welke geen eigendom van Prentki Software Development B.V. zijn, maar louter ter informatie van de gebruiker opgenomen zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat de gebruiker de website van Prentki Software Development B.V. Hoewel Prentki Software Development B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van de eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
2.3 Prentki Software Development B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
2.4 Hoewel Prentki Software Development B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Prentki Software Development B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Artikel 3 Intellectueel eigendom
3.1 De informatie die op de website staat mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De gebruiker is verplicht aanwijzingen van Prentki Software Development B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het auteursrecht van de inhoud, beeld en vormgeving van de website berust bij Prentki Software Development B.V. of bij haar licentiegevers.
3.2 Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.